VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkratka VOP) jsou platné od 19.10.2017 a upravují vztahy mezi Zájemcem, Zprostředkovatelem a Kupujícím (Uživatelem) v oblasti prodeje služeb na internetových stránkách www.internetnejlevneji.cz 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Zprostředkovatelem a provozovatelem těchto webových stránek je fyzická osoba podnikající: Václav Růžička, IČ: 87464799, (dále jen "Zprostředkovatel") a jeho obchodními partnery jsou poskytovatel předmětných služeb (dále jen "Zájemce") a uživatel tohoto webu (dále jen "Uživatel"). 

2. Obchodní informace o zprostředkovateli prodeje

Fyzická osoba: Václav Růžička 
Sídlo: U Tvrze 869/6, Mariánské Lázně, 353 01
IČ: 87464799
DIČ: neplátce

Email: info@internetnejlevneji.cz 

Telefon: +420 704 444 604

3. Zájemce

Zájemcem o zprostředkování prodeje služeb je poskytovatel těchto služeb společnost Starnet , s.r.o. 

4. Uživatel

Zákazníkem těchto internetových stránek je Uživatel (Kupující). Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Uživatel, který je spotřebitelem, a Uživatel, který spotřebitelem není.
Uživatel, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Uživatel, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje služby pro potřeby svého podnikání. Tento Uživatel se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

5. Kontaktní údaje Uživatele

Kontaktní údaje uživatele jsou informace poskytnuté Uživatelem pro zpracování a vyřízení jeho objednávky. Uživatel spotřebitel je povinen uvést správně a úplně své jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mail a telefonní kontakt. Uživatel, který není spotřebitelem, je povinen uvést správně a úplně název své firmy, sídlo (místo podnikání), IČ, DIČ, e-mail a telefonní kontakt.

6. Nabízené služby

Předmětem zproztředkování na těchto webových stránkách jsou tzv. elektrokomunikační služby.

7. Uzavření smlouvy

Uživateli zařídí Zprostředkovatel na základě objednávky Uživatele prostřednictvím svých internetových stránek termín schůzky a Zájemci tak zprostředkuje příležitost uzavřít smlouvu s Uživatelem. Smlouva mezi Uživatelem a Zájemcem je uzavřena osobně na místě po případné instalaci služeb, nebo elektronicky po telefonické domluvě.
Odesláním formuláře v sekci "KONTAKT" Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Uživatel dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním odeslání údajů a má možnost se s nimi seznámit.
Zprostředkovatel si vyhrazuje právo nezprostředkovat uzavření smlouvy v případě, že Uživatel zadal nepravdivé údaje.

8. Právo Uživatele odstoupit od smlouvy

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má Uživatel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od doručení smlouvy na jeho e-mailovou adresu. V takovém případě Uživatel kontaktuje Zájemce písemně s uvedením čísla smlouvy a data uzavření smlouvy. Písemné odstoupení od smlouvy musí být doručeno Zájemci nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.  

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude možné akceptovat odstoupení od smlouvy.

10. Reklamace

V případě vad služby poskytnuté na základě zakoupených služeb od Zájemce, je Uživatel oprávněn vadně poskytnutou službu reklamovat. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to přímo u Zájemce a písemně o ní uvědomit. Z reklamace musí být zřejmý dostatečně určitý popis vady poskytnuté služby i druh uplatněného nároku.

11. Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů Uživatelů považujeme za prvořadou povinnost a s osobními údaji vždy nakládáme v souladu s platnou legislativou. Informace o Uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Uživatel odesláním formuláře v sekci "KONTAKT" souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázích Zprostředkovatele a Zájemce po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Osobní údaje vyplněné na těchto webových stránkách je možno na základě písemné žádosti Uživatele odeslané na kteroukoliv adresu Zprostředkovatele odstranit z databáze. Osobní údaje Uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Uživatelů Zprostředkovatel nepředává žádným dalším třetím stranám s výjimkou Zájemce, pro něhož zprostředkovává příležitost k uzavření kupní smlouvy na předmětné služby.
Jednotlivé smlouvy či uplatněné reklamace jsou po svém uzavření Zájemcem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze Zájemci. Uživatel dává Zprostředkovateli souhlas se zveřejněním vyplněných údajů o Uživatelovi v rozsahu nutném pro zřízení služeb Zájemci. Dle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. jsme zapsáni v Registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00075868.

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Uživatel souhlasí se zasíláním informací na elektronickou adresu Uživatele a telefonní číslo vyplněné v sekci "KONTAKT". Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení obchodu a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním formuláře v sekci "KONTAKT" souhlasíte, ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. 

13. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 19.10.2017 ve znění uvedeném na těchto internetových stránkách.

Odesláním kontaktního formuláře v sekci "KONTAKT" z těchto internetových stránek Uživatel bez výhrad přejímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a s užitím osobních údajů.
Zprostředkovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. 

PODMÍNKY UŽITÍ       SLUŽBY       DOSTUPNOST       KONTAKT 

PROVOZOVATEL STRÁNEK JE OBCHODNÍM PARTNEREM SPOLEČNOSTI STARNET

PRO JEDINEČNOU CENOVOU NABÍDKU JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROVOZOVATELE